Coeficient de independență financiară dacă propriile criterii sunt negative


Informații despre politica de coeziune I Politica de coeziune vizează reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni, reconversia zonelor industriale aflate în declin și încurajarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale pe teritoriul Uniunii Europene UE.

Fondurile alocate acestei politici s-au cifrat la aproximativ  de miliarde de euro în perioada de programare , la aproximativ  de miliarde de euro în perioada  și la aproximativ  de miliarde de euro în perioada  II Cele două componente ale politicii de coeziune sunt politica regională și urbană, pe de o parte, și ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, pe de altă parte.

Politica în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale este finanțată în cea mai mare parte prin intermediul Fondului social european FSE.

III Politica de coeziune este pusă în cât puteți câștiga pe site în cadrul gestiunii partajate, ceea ce înseamnă că responsabilitatea este partajată între Comisie și statele membre.

Deși Comisia rămâne răspunzătoare, în ultimă instanță, de execuția bugetului UE, gestiunea efectivă și controlul fondurilor și al programelor UE sunt delegate autorităților din statele membre, care selectează beneficiarii și distribuie fondurile. IV Statelor membre le revine responsabilitatea de a preveni sau de a detecta și a corecta erorile în primă instanță. În cazul în care constată că au fost sau că ar putea fi cofinanțate cheltuieli neconforme cu reglementările, Comisia poate interveni pentru a corecta cheltuielile cofinanțate deja sau poate preveni cofinanțarea în viitor a unor cheltuieli neconforme cu reglementările.

Cum a fost efectuat auditul Curții VI Curtea a urmărit să evalueze dacă măsurile preventive și corecțiile financiare ale Comisiei au fost eficace în scopul lor de a proteja bugetul UE tranzacționarea opțiunilor este profitabilă cofinanțarea unor cheltuieli neconforme cu reglementările în domeniul coeziunii.

Auditul Curții s-a concentrat pe perioada de programare , însă s-a efectuat și o comparație cu perioada de programare  și s-a evaluat, de asemenea, impactul probabil al modificărilor aduse regulamentelor pentru perioada  Auditul Curții a inclus: o examinare a orientărilor, a publicațiilor și a rapoartelor relevante ale Comisiei și o evaluare a procedurilor interne ale Comisiei pentru perioada ; o analiză comparativă a măsurilor preventive și a corecțiilor financiare aplicate în perioadele  și , precum și o evaluare a impactului corecțiilor financiare după închiderea perioadei de programare ; examinarea unui eșantion de 72 de cazuri individuale care fuseseră închise până la sfârșitul anului  Activitățile pe teren ale Curții s-au desfășurat între luna ianuarie  și luna noiembrie  Care au fost constatările Curții VII Concluzia Curții este că, per ansamblu, Comisia a utilizat în mod eficace măsurile care îi stăteau la dispoziție în perioada de programare  pentru a proteja bugetul UE de cheltuieli neconforme cu reglementările.

Pentru perioada , Comisia a utilizat măsurile aflate la dispoziția sa pentru a proteja bugetul UE într-o măsură mai mare decât în trecut.

Raportul dintre statisticile de capitaluri proprii și fondurile împrumutate. Ratele de stabilitate financiară Se referă la coeficienții de stabilitate financiară a întreprinderii.

IX Curtea a constatat că Comisia a impus măsuri preventive și a aplicat corecții financiare în mod proporțional în perioada  și a confirmat că măsurile adoptate de Comisie pentru această perioadă au fost direcționate către statele membre ale căror programe prezentau cele mai mari riscuri. De asemenea, Curtea a luat notă de faptul că evaluarea realizată de Comisie cu privire la deficiențe și corecțiile financiare conexe au fost confirmate, pe fond, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

X Măsurile corective ale Comisiei au exercitat presiuni asupra statelor membre să remedieze deficiențele care le afectau sistemele de gestiune și control.

24 de videoclipuri cu opțiuni binare cum să faci bani 1000r pe zi

Totuși, atât măsurile preventive, cât și corecțiile financiare sunt legate, în general, de probleme complexe a căror soluționare necesită un interval de timp considerabil. Întreruperile și suspendările de plăți care rezultă în urma unor astfel de măsuri reprezintă un risc financiar important pentru statele membre. Astfel, în perioada , Comisia a urmărit să retragă treptat măsurile astfel încât rambursarea cheltuielilor să poată fi reluată de îndată ce sunt îndeplinite condițiile necesare.

XI Curtea a constatat, de asemenea, că Comisia a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare a corecțiilor financiare. Informațiile furnizate de către statele membre cu privire la punerea în aplicare de către acestea a corecțiilor financiare pentru perioada  nu permiteau încă o monitorizare riguroasă.

Curtea a identificat date contradictorii privind impactul pe termen lung al măsurilor preventive și coeficient de independență financiară dacă propriile criterii sunt negative corecțiilor financiare în perioada  XII Modul în care Comisia raportează cu privire la măsurile preventive și la corecțiile financiare face dificilă obținerea unei imagini de ansamblu exhaustive a situației, în principal deoarece informațiile conexe sunt prezentate în mai multe rapoarte și documente.

Totodată, niciunul dintre rapoartele Comisiei pentru perioada  nu oferă o imagine de ansamblu analitică a măsurilor preventive și a corecțiilor financiare. XIII Dispozițiile normative pentru perioada  consolidează în mod semnificativ poziția Comisiei în ceea ce privește protejarea bugetului UE de cheltuieli neconforme cu reglementările, în special prin corecții financiare nete. Aceasta se datorează în principal faptului că raportarea din partea statelor membre cu privire la corecțiile financiare este integrată acum în pachetul anual de documente privind asigurarea și este examinată de către autoritățile lor de audit.

  1. Fă repede 20 000
  2. Analisis forex paling akurat

În plus, dispozițiile juridice introduse pentru perioada  oferă Comisiei o putere mai mare în a se asigura că nu se mai rambursează de la bugetul UE cheltuieli neconforme cu reglementările.

Nu în ultimul rând, statele membre beneficiază de o mai mare securitate juridică grație faptului că normele sunt stabilite mai degrabă în cadrul regulamentelor decât în cadrul unor orientări.

Raportul datorii / capitaluri proprii - ceea ce arată

XIV Curtea consideră că aceste măsuri reprezintă o îmbunătățire semnificativă a modului în care este conceput sistemul. Acest raport ar trebui să prezinte toate informațiile privind măsurile corective și preventive, defalcate pe fonduri și pe state membre, și să le compare.

opțiunea binară revizuiește utrader cum să tranzacționați profitabil cu opțiuni binare

Introducere Politica de coeziune este principala sursă de finanțare a UE pentru investiții Obiectivele, bugetul și fondurile acestei politici 01 Politica de coeziune vizează reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni, reconversia zonelor industriale aflate în declin și încurajarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale pe teritoriul Uniunii Europene.

Fondurile alocate politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE, s-au cifrat la aproximativ  de miliarde de euro în perioada de programare , la aproximativ  de miliarde de euro în perioada de programare  și la aproximativ  de miliarde de euro în perioada  Politica regională și urbană este finanțată, în cea mai mare parte, prin Fondul european de dezvoltare regională FEDR și prin Fondul de coeziune, în timp ce politica în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale este finanțată în mare parte prin intermediul Fondului social european FSE.

FEDR, Fondul de coeziune și FSE fac obiectul unor norme comune, sub rezerva unor excepții prevăzute în regulamentul specific aplicabil fiecărui fond. Sistemele de gestiune și control aplicabile politicii de coeziune 04 Politica de coeziune este pusă în aplicare în cadrul gestiunii partajate 1ceea ce înseamnă că responsabilitatea privind punerea în aplicare a politicii și execuția fondurilor aferente, inclusiv privind activitățile de control, este partajată între Comisie și statele membre.

Introducere

Deși Comisia rămâne răspunzătoare de execuția bugetului UE, gestiunea efectivă și controlul fondurilor și al programelor UE sunt delegate autorităților din statele membre.

Statele membre au, de asemenea, responsabilitatea de a se asigura că cheltuielile care fac obiectul rambursării de la bugetul UE nu sunt afectate de nereguli, fie prin prevenirea, fie prin detectarea și corectarea neregulilor 2. Comisia poate, la rândul ei, să întreprindă și ea acțiuni pentru recuperarea fondurilor care au fost plătite în mod necuvenit. Acestea coeficient de independență financiară dacă propriile criterii sunt negative href="http://pcpro.ro/opiuni-binare-n-aciuni-795534.php">opțiuni binare în acțiuni apoi agregate și transmise Comisiei prin intermediul autorității de certificare.

Ulterior, Comisia varsă la bugetul statului membru în cauză cuantumul egal cu partea cofinanțată de UE din cheltuielile declarate. Fondurile sunt apoi transferate de la bugetul statului membru către beneficiarii în cauză a se vedea figura 1. Figura 1 Gestiunea și fluxurile financiare ale politicii de coeziune Sursa: Curtea de Conturi Europeană. În cazul în care constată că au fost sau că ar putea fi opțiuni pentru deputați cheltuieli neconforme cu reglementările, Comisia poate interveni pentru a corecta cheltuielile cofinanțate deja sau poate preveni cofinanțarea în viitor a cheltuielilor neconforme cu reglementările din declarații de cheltuieli viitoare.

Întreruperile nu erau prevăzute ca măsuri preventive ale Comisiei în regulamentele pentru perioada  Același lucru este valabil și în cazul neregulilor și al deficiențelor grave identificate în cadrul anchetelor OLAF sau al auditurilor efectuate de Curtea de Conturi Europeană a se vedea anexa I.

Măsuri preventive: întreruperi și suspendări ale plăților 14 Măsurile preventive antrenează amânarea plăților de la bugetul UE, ceea ce creează o presiune suplimentară asupra statului membru să adopte măsurile corective necesare. Principalele tipuri de măsuri preventive sunt întreruperile și suspendările de plăți a se vedea caseta 1.

Caseta 1 Întreruperile și suspendările de plăți de la bugetul UE În principiu, Comisia trebuie să efectueze plata către statul membru în termen de două luni de la primirea cererii de plată. Ea poate însă întrerupe 8 termenul de plată pentru o perioadă de maximum șase luni, în cazul în care există probe care sugerează o deficiență semnificativă în funcționarea sistemului de gestiune și control al statului membru 9 sau în cazul în care trebuie să efectueze verificări suplimentare în urma primirii unor informații conform cărora într-o declarație de cheltuieli certificată figurează cheltuieli neconforme cu reglementările care nu au fost corectate.

Comisia poate suspenda 10 integral sau parțial o plată intermediară în cazul în care există probe care sugerează o deficiență semnificativă la nivelul sistemului de gestiune și control ce nu a fost corectată de statul membru, în cazul în care într-o declarație de cheltuieli certificată au fost declarate cheltuieli neconforme cu reglementările care nu au fost corectate și care sunt legate de o neregulă gravă sau în cazul în care se constată o încălcare gravă de către coeficient de independență financiară dacă propriile criterii sunt negative stat membru a obligațiilor sale de gestionare și control.

Suspendarea este precedată de o procedură de presuspendare 11prin care Comisia informează statul membru cu privire la deficiențele constatate. Obiectivul presuspendării este de a se da statului membru posibilitatea de a remedia deficiențele și de a i se acorda dreptul de a-și exprima punctul de vedere înainte de adoptarea unei decizii de suspendare. Principalul avantaj al întreruperilor este acela că ele pot fi aplicate imediat, fără a fi necesară o procedură administrativă de lungă durată, atunci când Comisia dispune de probe care sugerează existența unor deficiențe semnificative În schimb, pentru aplicarea unei suspendări, este necesar să se stabilească efectiv existența unei deficiențe grave, ceea ce antrenează o procedură prealabilă de mai lungă durată a se vedea caseta 1.

Această procedură nu este însă menționată în reglementări. Toate celelalte măsuri preventive avertizare, întrerupere, presuspendare iau forma unei scrisori semnate de un director general din cadrul Comisiei acționând în calitatea sa de ordonator de credite delegat și adresate autorităților din statele membre.

Corecții financiare aplicate de Comisie 18 În cazul unor deficiențe grave la nivelul sistemelor de gestiune și control ale statelor membre care au cauzat erori sistemice sau în cazul în care Comisia a identificat o neregulă individuală, Comisia poate să aplice, de asemenea, corecții financiare a se vedea anexa I Corecțiile financiare au drept obiectiv restabilirea unei situații în care toate cheltuielile declarate pentru cofinanțare din partea FEDR, a Fondului de coeziune sau a FSE și rambursate de Comisie sunt conforme cu normele aplicabile Această posibilitate a fost acordată și în perioada  În practică, înlocuirea cheltuielilor depindea însă de capacitatea statului membru de a declara cheltuieli suplimentare conforme cu reglementările.

În cazul în care statul membru nu era în măsură să declare astfel de cheltuieli suplimentare, corecția financiară lua forma unei corecții nete adică antrena pierderea fondurilor.

care sunt modalitățile reale de a câștiga bani pe internet câștigurile pe internet fără retragere minimă

În schimb, în cazul 100 câștiguri pe opțiuni binare care corecția financiară era decisă direct de Comisie, ea avea întotdeauna un impact direct și net asupra statului membru: acesta trebuia să restituie cuantumul în cauză și pachetul financiar care îi era alocat suferea o reducere prin urmare, statul membru respectiv era nevoit să cheltuiască mai puțini bani pe parcursul perioadei de programare.

În cazul în care o corecție financiară se referă la proiecte individuale implementate de către beneficiari, este responsabilitatea autorităților din statele membre să prelucreze corecția financiară astfel încât aceasta să se repercuteze la nivelul beneficiarului.

Determinarea cuantumului corecțiilor financiare Comisia poate determina cuantumul unei corecții financiare în diverse moduri a se vedea caseta 2. Caseta 2 Corecții financiare individuale, forfetare și extrapolate Comisia a stabilit trei moduri diferite pentru a determina cuantumul unei corecții financiare 17 : Cuantumul unei corecții financiare se determină de la caz la caz și este egal cu cuantumul cheltuielilor imputate în mod necuvenit bugetului UE corecție individuală.

Raport datorii / capitaluri proprii - formula

În cazul în care nu este posibil sau nu este eficient din punctul de vedere al costurilor să se calculeze cuantumul exact al cheltuielilor imputate greșit bugetului UE, se poate aplica o corecție forfetară, pe baza unor criterii și bareme prestabilite. Corecțiile financiare forfetare au impact asupra unui program operațional în ansamblu sau asupra unei părți a acestuia de exemplu, una sau mai multe priorități, proiectele aferente unei anumite cereri de propuneri, măsurile gestionate de un anumit organism intermediar și abordează, de regulă, probleme orizontale care afectează mai multe proiecte sau prioritățisistematice care se produc de mai multe ori sau sistemice care afectează sistemele sau cheltuieli neeligibile specifice deficiențe la nivelul verificărilor efectuate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, probleme legate de achizițiile publice.

Atunci când neregulile se produc într-un număr mare de cazuri și nu este eficient din punctul de vedere al costurilor să se examineze toate cazurile afectate de neregulă, se poate recurge la extrapolare pentru a se determina cuantumul corecției financiare. În speță, aceasta înseamnă că suma care trebuie corectată pentru toate cazurile afectate este estimată pe baza unui număr mic de cazuri examinate. În schimb, în cazul în care cheltuielile neconforme nu au fost încă declarate în vederea rambursării de la bugetul UE, corecția financiară se aplică prospectiv corecție financiară ex ante.

În acest din valoarea opțiunii pe euro caz, deja la momentul declarării cheltuielilor către Comisie, statele membre scad din cheltuielile eligibile cuantumul aferent corecției financiare. Se poate întâmpla ca în cazul aceluiași dosar să survină simultan corecții financiare ex ante și ex post, pentru a se asigura o corecție atât retroactivă, cât și o corecție prospectivă.

Nu există măsuri preventive sau corecții financiare în cazul obținerii unor rezultate slabe 25 În perioadele de programare  și , nu exista nicio dispoziție legală care să permită Comisiei să lanseze proceduri de suspendare și să impună corecții financiare în cazul obținerii unor rezultate slabe la nivelul unui program sau al unei axe prioritare.

Posibilitățile de a proceda la astfel de demersuri la nivelul proiectelor individuale erau și ele limitate. Curtea a criticat, în mai multe rapoarte 18această lacună în reglementare. Recuperarea de către statele membre a sumelor plătite în mod necuvenit 26 În cadrul gestiunii partajate, statelor membre le revine responsabilitatea de a preveni sau de a detecta și a corecta erorile, astfel încât să fie rambursate de la bugetul UE numai cheltuielile conforme cu reglementările.

Curtea de Conturi Europeană | Raportul special nr. 4/ privind corecțiile financiare

Statele membre au, de asemenea, obligația de a recupera de la beneficiari sumele care au fost plătite în mod necuvenit din bugetul UE Acest lucru nu este însă posibil: dacă eroarea nu a fost comisă de beneficiar, ci privește aspecte legate de funcționarea sistemului de gestiune și control de exemplu, aspecte legate de selectarea operațiunilor care urmează să fie cofinanțate sau dacă suma nu coeficient de independență financiară dacă propriile criterii sunt negative fi recuperată de la beneficiar de exemplu, beneficiarul a dat faliment.

În aceste cazuri, sarcina financiară a corecțiilor financiare este suportată de bugetul statului membru, cu excepția cazului în care ea poate fi partajată cu bugetul UE. Corecțiile financiare reprezintă un element important luat în considerare la stabilirea riscului rezidual pentru plățile efectuate de la bugetul UE în cadrul politicii de coeziune 29 Începând cuau fost adăugate cerințe normative specifice pentru a se consolida responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește prevenirea și detectarea și corectarea erorilor, iar sistemele de gestiune și control ale programelor operaționale au fost modificate în consecință.

Statele membre trebuiau, de asemenea, să raporteze anual cu privire la sumele de recuperat Nu exista însă nicio obligație de a calcula anual o rată de eroare globală sau de a exprima o opinie de audit anuală. Raportul anual de control conținea o rată de eroare calculată pe baza unui eșantion reprezentativ de audituri ale operațiunilor, rată care era verificată de Comisie — cu alte cuvinte, era validată de aceasta. Calcularea ratei riscului rezidual cumulat de către Comisie 32 Statele membre furnizează Comisiei, în egală măsură, informații mai ample privind corecțiile financiare efectuate în cursul exercițiului, informații pe care Comisia le utilizează pentru a calcula rata riscului rezidual cumulat Acesta reprezintă estimarea de către Comisie a ponderii cheltuielilor rămase neconforme cu legile și reglementările din totalul cheltuielilor plătite pentru fiecare program operațional sau pentru un grup de programe operaționale în cursul perioadei de programare.

El este actualizat în fiecare an. Pe de altă parte, ea integrează, în egală măsură, toate corecțiile financiare aplicate de la începutul perioadei de programare la nivelul statelor membre prin retragerile și recuperările comunicate de către acestea și la nivelul UE prin propriile decizii oficiale pe care le adoptă în acest sens Raportul special anterior al Curții de Conturi Europene privind măsurile adoptate de Comisie pentru a proteja bugetul UE 34 În , Curtea a evaluat deja, într-un raport special, măsurile luate de Comisie pentru a proteja bugetul UE pentru perioada de programare  Auditul realizat de Curte a arătat că, în general, Comisia a întreprins acțiuni adecvate atunci când s-au identificat deficiențe, dar că procesul a fost de lungă coeficient de independență financiară dacă propriile criterii sunt negative și că s-au obținut grade diferite de asigurare care să ateste că deficiențele identificate în cadrul sistemelor de gestiune și control naționale fuseseră remediate în mod adecvat ca urmare a acțiunilor sale corective Sfera și abordarea auditului 35 Curtea a urmărit să evalueze, prin intermediul coeficient de independență financiară dacă propriile criterii sunt negative audit, dacă măsurile preventive și corecțiile financiare ale Comisiei din domeniul coeziunii sunt eficace în a proteja bugetul UE de cofinanțarea unor cheltuieli neconforme cu reglementările.