Opțiuni pentru deputați


Lungul drum prin partide până la PNL

De asemenea, lucrările comisiei se suspendă de drept în cazul în care preşedintele de şedinţă al Camerei Deputaţilor solicită prezenţa deputaţilor la lucrările în plen. În cazuri excepţionale şi cu aprobarea prealabilă a Biroului permanent, activitatea comisiilor se poate desfăşura în afara sediului Parlamentului. Lucrările comisiilor Camerei Deputaţilor pot fi transmise pe reţeaua internă de televiziune a Camerei Deputaţilor şi la posturile de radio şi televiziune. Dacă li se solicită participarea, prezenţa lor devine obligatorie.

Guvernul trebuie înştiinţat, prin preşedintele comisiei, cu cel opțiuni pentru deputați 24 de ore înainte, cu privire la data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor comisiilor.

Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi specialiştii invitaţi pot să îşi prezinte opiniile cu privire la problemele discutate în comisie sau pot înmâna preşedintelui comisiei documentaţii ce vizează tematica pusă în discuţie.

opțiuni pentru deputați

Deputaţii, senatorii şi invitaţii sunt obligaţi să se refere exclusiv la chestiunea supusă dezbaterii. În caz contrar preşedintele poate retrage cuvântul.

opțiuni pentru deputați

Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de preşedinte. Sinteza cuprinde problemele dezbătute, rezultatul votului asupra articolelor şi proiectelor de legi, numele şi prenumele celor prezenţi şi ale celor absenţi.

Alegeri 2020: traseiști, sindicaliști, oamenii baronilor, medici-locomotivă

Constituirea de noi comisii permanente, desfiinţarea de comisii sau modificarea domeniilor de activitate se pot face la începutul fiecărei sesiuni ordinare. Denumirile şi domeniile de activitate ale comisiilor permanente sunt următoarele: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare restructurarea economiei la nivel macroeconomic şi la nivel sectorial; programe de reconstrucţie şi dezvoltare; prognoză economică; mijloace şi instituţii specifice ale economiei de piaţă; problemele preţurilor şi concurenţei; libera iniţiativă; privatizarea; activitatea economică a Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului şi a societăţilor de investiţii financiare, a regiilor autonome şi a societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr.

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci bugetul de stat şi execuţia bugetară; bugetul asigurărilor sociale de stat şi execuţia acestuia; politica financiară; sistemul de impozite şi taxe, asigurări şi reasigurări; echilibrul monetar, circulaţia bănească, credite şi sisteme de credite, dobânzi, opțiuni pentru deputați bursa de valori şi efecte; împrumuturi externe ale statului sau garantate de stat; investiţii realizate din credite bugetare.

Comisia pentru industrii şi servicii industria şi ramurile ei; comerţ interior şi exterior, turism opțiuni pentru deputați servicii turistice, protecţia consumatorilor; strategii de dezvoltare a industriilor şi a serviciilor; asigurarea resurselor de materii prime şi energie pentru economia naţională; dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în industrie şi servicii; probleme specifice ale privatizării în industrie şi servicii, ale dezvoltării sectorului privat în aceste ramuri; bursele de mărfuri industriale şi servicii; strategii de opțiuni pentru deputați calitatea produselor industriale şi a serviciilor; standarde şi mărci; protecţia investiţiilor şi a mărcilor; progresul tehnic şi dezvoltarea tehnologică; eficienţa şi capacitatea concurenţială a produselor şi serviciilor pe piaţa internă şi externă.

Comisia pentru transporturi şi infrastructură infrastructură, transporturi feroviare, rutiere, fluviale, maritime şi aeriene; infrastructura transporturilor; sistematizarea, organizarea şi reglementarea transporturilor; siguranţa transporturilor, transportul public.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice programe în domeniul agriculturii, horticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic; probleme specifice ale privatizării în agricultură; libera iniţiativă, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare; gospodărirea fondului funciar; activitatea societăţilor şi regiilor cu opțiuni pentru deputați de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi alimentaţie; servicii pentru agricultură, îmbunătăţiri funciare, industrie alimentară şi silvicultură.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale drepturile omului şi ale cetăţeanului; problemele minorităţilor; libertatea de conştiinţă; problemele cultelor religioase; libertatea de exprimare prin alte mijloace decât prin cele de informare în.

Comisia opțiuni pentru deputați administraţie publică şi amenajarea teritoriului autonomia locală; reforme administrative; organizarea administrativ-teritorială; statutul funcţionarului public; sisteme opțiuni pentru deputați reţele opțiuni pentru deputați şi rurale; finanţele publice locale; amenajarea teritoriului; construcţii.

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic influenţa mediului asupra dezvoltării durabile, utilizarea resurselor naturale, calitatea aerului, apei, solului, conservarea biodiversităţii, gospodărirea bazinelor hidrografice, managementul sistemelor ecologice, schimbări climatice, reconstrucţie ecologică, prevenirea dezastrelor, managementul deşeurilor şi al substanţelor periculoase, poluarea fonică, tehnologii prietenoase mediului, tehnologii pentru controlul şi reducerea emisiilor poluante, acorduri internaţionale pentru protecţia mediului.

Comisia pentru muncă şi protecţie socială raporturile individuale de muncă contractul individual de muncă, timpul de lucru, concediile, protecţia muncii, sistemul de salarizare, jurisdicţia muncii, statutul juridic al femeii salariate ; raporturile colective de muncă negocierea colectivă, contractul colectiv de muncă, jurisdicţia conflictelor colective de muncă ; statutul juridic al sindicatelor şi al organizaţiilor patronale; sistemul asigurărilor sociale pensii, indemnizaţii, ajutor de şomaj, alocaţie de stat ; asistenţa socială ajutoare materiale, gratuităţi ; ajutoare materiale pentru persoane defavorizate: bătrâni, persoane cu handicap, minori şi altele; problematica ocupării forţei de muncă.

opțiuni pentru deputați

Comisia pentru sănătate şi familie ocrotirea sănătăţii populaţiei; asistenţă sanitară; forme de organizare a reţelei sanitare; problemele sociale ale familiei, mamei şi copilului, bătrânilor şi persoanelor cu dizabilităţi; probleme demografice.

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport învăţământul de toate formele şi gradele; cercetarea ştiinţifică; activitatea sportivă; problemele tineretului; protecţia proprietăţii intelectuale. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.

  1. Opțiunile nu sunt bucătărie
  2. România Alegeri traseiști, sindicaliști, oamenii baronilor, medici-locomotivă Zilele acestea se definitivează și depun listele de candidați pentru scrutinul legislativ.
  3. Regulamentul Camerei Deputatilor
  4. Câștiguri reale în rețea de la 1000
  5. Joi, 3 decembrieActualitate Politic Plenul Camerei Deputailor Foto: Hotnews Numărul de deputaţi şi senatori care revin fiecărei circumscripţii electorale judeţ în urma alegerilor parlamentare se stabileşte în funcţie de populaţia fiecărui judeţ şi este prevăzut în Anexa nr.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi constituţionalitatea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme de disciplină parlamentară, incompatibilităţi şi imunităţi.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională opțiuni pentru deputați privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională. Comisia pentru politică externă probleme şi programe de politică externă a României; dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state şi ale organismelor parlamentare internaţionale; avizarea tratatelor, convenţiilor şi altor instrumente internaţionale la care aderă România; audierea persoanelor propuse să fie numite în funcţia de ambasador al României în străinătate, în urma căreia dă un aviz consultativ.

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii examinarea petiţiilor primite şi cercetarea abuzurilor semnalate prin aceste petiţii; efectuarea unei anchete asupra abuzurilor sesizate în cazurile în care Camera Deputaţilor dispune aceasta ca urmare a prezentării, potrivit regulamentului, a unei cereri în faţa plenului Camerei Deputaţilor.

Deputații Șor și cei cinci care au plecat recent de la „Pro Moldova” și-au oficializat „relația”

Comisia pentru regulament elaborarea rapoartelor privind proiectele de hotărâri pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; interpretarea regulamentului; analiza intervenţiilor referitoare la procedura legislativă formulate în plenul Camerei Deputaţilor şi elaborarea propunerilor de amendare a regulamentului, când este cazul; analizarea sesizărilor trimise de Cameră, de Biroul permanent sau de preşedintele Camerei, cu privire la procedurile şi prevederile regulamentului şi prezentarea punctului de vedere solicitat; avizarea regulamentelor comisiilor parlamentare; studierea procedurilor parlamentare din alte state europene şi informarea Camerei cu privire la acestea, la solicitarea Biroului.

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, tehnologii avansate specifice domeniului, alinierea la reglementările, respectiv la standardele internaţionale, opțiuni pentru deputați proprietatea intelectuală în domeniu. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi eliminarea oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate; integrarea principiului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în iniţiativele legislative, în politicile şi programele ce interesează atât femeile, cât şi bărbaţii; urmărirea aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament pentru femei şi bărbaţi din documentele internaţionale ratificate de.

Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie activitatea ştiinţifică, promovarea progresului tehnologic, cercetare-dezvoltare, inovaţie. Acesta poate sesiza şi alte comisii pentru a-şi da avizul cu privire la lucrarea respectivă. În cazul în care comisiile sesizate în fond lucrează împreună, conducerea şedinţelor se va realiza prin rotaţie de preşedinţii comisiilor.

Account Options

Modificarea acestor termene poate fi aprobată de Biroul permanent de cel mult două ori, din propria iniţiativă sau la solicitarea scrisă a preşedintelui comisiei sesizate în fond. Asupra acestei măsuri Camera Deputaţilor se pronunţă prin vot, la propunerea iniţiatorului, a preşedintelui de şedinţă, a unui grup parlamentar, a preşedintelui comisiei sesizate sau, după caz, a raportorului acesteia.

opțiuni pentru deputați

Preşedintele de şedinţă va fixa un termen pentru întocmirea raportului suplimentar recursul la opțiunea emitentului va supune aprobării plenului Camerei Deputaţilor acest termen. Proiectul de hotărâre întocmit de comisie va enunţa materiile ce formează obiectul anchetei, scopul ei, mijloacele necesare şi termenul până la care raportul comisiei urmează să fie prezentat plenului Camerei Deputaţilor.

Propunerile legislative astfel elaborate nu se mai supun examinării altor comisii. Componenţa comisiei şi biroul acesteia se stabilesc la propunerea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, în funcţie de ponderea grupurilor parlamentare, la începutul fiecărei sesiuni ordinare. Persoanele citate sunt obligate să se prezinte în faţa Comisiei de anchetă parlamentară.

Persoana invitată poate răspunde şi în scris comisiei de anchetă parlamentară, furnizând informaţiile solicitate sau poate transmite prin poştă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deţine şi care sunt utile comisiei de anchetă.