Principalul rezultat al investițiilor în active nefinanciare este. Browser incompatibil


Prezentul standard este elaborat în baza standardelor internaţionale de contabilitate S. Obiectiv 2.

Obiectivul prezentului standard îl constituie descrierea metodicii de contabilizare a activelor materiale pe termen lung: mijloacelor fixe, activelor materiale în curs investiţiilor capitale la beneficiarul construcţieiterenurilor, resurselor naturale.

Principalele probleme ale contabilizării activelor materiale pe termen lung sînt determinarea momentului de constatare a acestora, valorii de bilanţ şi a celei rămase, duratelor de funcţionare utilă, modul de calculare a uzurii, metodica de contabilizare a altor diminuări ale valorii de bilanţ şi a ieşirii activelor. Domeniul de aplicare 3. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de antreprenoriart şi sînt înregistrate în Republica Moldova, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale situate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei.

Prezentul standard se aplică pentru contabilizarea activelor materiale pe termen lung cu excepţia: a resurselor silvice şi a altor resurse naturale reproductibile; b drepturilor pentru prospecţiunile şi explorarea mineralelor, petrolului, gazelor naturale, de posesie asupra resurselor minerale, şi a altor resurse similare nereproductibile.

Mijloacele fixe, utilizate în procesul explorării şi extracţiei exploatării resurselor naturale, specificate în punctele a şi b, principalul rezultat al investițiilor în active nefinanciare este în sfera de acţiune a prezentului standard. Întreprinderea poate să examineze activele materiale principalul rezultat al investițiilor în active nefinanciare este termen lung în conformitate cu prezentul standard sau ca proprietate investiţională potrivit S.

Definiţii 6. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică: Active materiale pe termen lung - active care îmbracă o formă fizică naturală, au o durată de funcţionare utilă mai mare de un an, se utilizează în activitatea întreprinderii sau se află în procesul creării şi nu sînt destinate vînzării.

Active materiale pe termen lung uzurabile epuizabile  - active care au o durată de utilizare exploatare, extracţie limitată, la care se calculează uzura epuizarea.

Meniu de navigare

Uzura se calculează la mijloacele fixe, iar epuizarea - la resursele naturale. Active materiale pe termen lung neuzurabile - active care au o opțiuni binare cu rată mică de utilizare nelimitată sau se află în proces de creare. Acestea cuprind terenurile şi activele materiale în curs investiţiile capitale. Mijloace fixe - active materiale mijloace de muncăpreţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate pentru utilizare mai mult de peste un an în activitatea de producţie, comercială şi în alte activităţi, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, sau sînt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative.

Active materiale în curs investiţii capitale  - cheltuieli pentru achiziţionarea şi crearea activelor la beneficiarul construcţiei în decursul unui proces îndelungat achiziţionarea utilajului care necesită montaj, construcţia clădirilor şi construcţiilor speciale, plantarea şi cultivarea plantaţiilor perene.

Terenuri - un tip special de imobil care are o durată de utilizare nelimitată în desfăşurarea activităţii întreprinderii sau poate fi destinat închirierii. Resurse naturale - partea naturală a activelor materiale pe termen lung, care are o formă naturală concretă de rezerve de petrol, gaze, piatră, material lemnos etc. Valoarea de intrare valoarea de procurare sau valoarea istorică  - suma mijloacelor băneşti achitate sau a echivalentelor acestora sau valoarea venală sub altă formă de compensare, acordată la achiziţionarea sau crearea activelor materiale pe termen lung.

cum să configurați o linie de tendință

Valoarea de bilanţ - suma cu care activele materiale pe termen lung sînt evaluate la data întocmirii bilanţului. La mijloacele fixe şi resursele naturale aceasta este egală cu valoarea de intrare, corectată sau reevaluată, diminuată cu uzura epuizarea acumulată.

A intervenit o problemă.

Valoarea de bilanţ a terenurilor o constituie valoarea de intrare sau reevaluată a acestora, iar valoarea de bilanţ a activelor materiale în curs este egală cu suma cheltuielilor efective sau cu valoarea reevaluată.

Valoarea corectată a mijloacelor fixe - valoarea mijloacelor fixe determinată după efectuarea investiţiilor capitale ulterioare în cazul ameliorării stării activelor.

În schimb, înexcedentul de cont curent a fost de  ,6 miliarde EUR. Dintre țările și regiunile partenere ilustrate în figura 2, UE a avut cel mai mare deficit de cont curent în relațiile cu China, de  ,7 miliarde EUR înfiind urmată de Rusia  33,2 miliarde EUR. Soldul contului curent al UE cu Japonia s-a transformat dintr-un ușor surplus în într-un deficit în de la 4,5 miliarde EUR în la  ,2 miliarde EUR în

Valoarea reevaluată - valoarea activelor materiale determinată ca urmare a reevaluării acestora. Valoarea venală - suma cu care un activ ar putea fi schimbat în procesul operaţiei comerciale între părţile independente.

Caracteristicile activelor[ modificare modificare sursă ] Activele au următoarele trei caracteristici esențiale: Beneficiul economic viitor include o capacitate, fie singulară fie în combinație cu alte active, în cazul societăților orientate spre profit, care contribuie direct sau indirect la viitorul cash flowși, în cazul organizațiilor non profit, pentru asigurarea anumitor servicii; Entitatea poate controla accesul la beneficiu, Tranzacția sau evenimentul care dau dreptul la controlul beneficiului deja s-a produs. Nu este necesar, pentru controlul la respectivul activ să fie întărit prin documente legale, având în vedere că unitatea poate să îl controleze prin alte mijloace. Este important de înțeles că în sens contabil un activ nu este același lucru cu dreptul de proprietate. În contabilitate, proprietatea este descrisă prin termenul de "capital" vezi și termenul înrudit de capital propriu. Activele sunt egale cu suma dintre "capital" plus " pasive ".

Valoarea uzurabilă - valoarea de intrare a obiectului de mijloace fixe sau o altă sumă, care substituie valoarea acestuia în rapoartele financiare, diminuată cu valoarea probabilă rămasă în momentul achiziţionării activului. Valoarea epuizabilă a resurselor naturale - valoarea de intrare sau altă valoare a resurselor naturale diminuată cu valoarea probabilă rămasă.

oamenii ajută să câștige bani

Valoarea rămasă - suma netă valoarea bunurilor materiale utilizabilepe care întreprinderea prevede să o obţină la expirarea duratei de utilizare a activului. Durata de funcţionare utilă se determină conform: a perioadei în decursul căreia întreprinderea prevede utilizarea activului; b cantităţii de unităţi de producţie, volumului de lucrări, servicii pe care întreprinderea prevede să le obţină din utilizarea obiectului.

Uzura mijloacelor fixe - repartizarea sistematică a valorii uzurabile a mijloacelor fixe în decursul duratei de funcţionare utilă.

  1. Producţia de piaţă reprezintă producţia vândută sau destinată vânzării pe piaţă la un preţ semnificativ din punct de vedere economic.
  2. Euro valută forex
  3. Opțiuni okwed
  4. Este posibil să câștigi bitcoin într- o săptămână
  5. Activ (contabilitate) - Wikipedia
  6. SNC 16 \"Contabilitatea activelor materiale pe termen lung\" - Moldauditing
  7. Cum poți câștiga mulți bani în toate modurile

Epuizarea resurselor naturale - repartizarea proporţională a valorii epuizabile a resurselor naturale în raport cu volumul rezervelor extrase. Suma valoarea de recuperare - suma pe care întreprinderea presupune să o recupereze ca rezultat al utilizării activului, inclusiv valoarea rămasă în cazul ieşirii acestuia.

gama de opțiuni formula

Constatarea activelor materiale pe termen lung 7. Unitatea obiectul activelor materiale se constată ca activ în cazul în care: a există o certitudine întemeiată că în urma utilizării acestuia întreprinderea va obţine un avantaj profit economic; b valoarea activului poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine.

Dacă aceste două condiţii nu pot fi satisfăcute, activul se consideră drept cheltuială a perioadei de gestiune.

Biroul Naţional de Statistică

Activele materiale pe termen lung reprezintă o parte considerabilă din toate activele întreprinderii. De aceea este foarte important, cum aceste active vor fi prezentate în situaţia financiară a întreprinderii. Întreprinderea trebuie să determine, dacă investiţiile capitale efectuate pentru achiziţionarea sau crearea unui oarecare obiect reprezintă un activ sau cheltuială. Aceasta poate să influenţeze substanţial mărimea rezultatelor activităţii întreprinderii.

Dacă întreprinderea stabileşte că obiectul activelor materiale răspunde cerinţelor primului criteriu de constatare paragraful 7, punctul aeste necesară fundamentarea gradului de certitudine privind obţinerea avantajului economic viitor profitului în baza datelor existente la momentul constatării iniţiale. În cazul existenţei unor argumente suficiente privind obţinerea avantajului economic din utilizarea activului, întreprinderea garantează că va obţine acest avantaj şi poate să-l achiziţioneze.

Dacă întreprinderea nu este sigură că va obţine un avantaj economic ca urmare a efectuării operaţiei de achiziţionare a activului, o atare operaţie poate fi anulată fără pierderi considerabile. În acest caz nu există nici un temei de constatare a activului. Condiţiile celui de-al doilea criteriu de constatare paragraful 7, punctul b sînt satisfăcute, de obicei, uşor în operaţia de schimb cumpărare a activului, în care se determină valoarea de intrare a acestuia.

cum să retragi satoshi în portofel

Dacă activul este creat de întreprindere fără atragerea unor terţi, valoarea de intrare poate fi măsurată exact prin totalitatea cheltuielilor privind achiziţionarea materialelor, forţei de muncă, a altor resurse utilizate în construirea, montarea, instalarea lui.

La determinarea unei unităţi obiect a activelor materiale pe termen lung este necesar a lua în considerare particularităţile caracteristice unor tipuri de active şi întreprinderi.

De exemplu, piesele de schimb intrate împreuna cu activul achiziţionat se includ în valoarea de intrare a acestuia. Din momentul punerii în funcţiune a unui asemenea activ uzura se calculează, pornind de la valoarea uzurabilă a activului, inclusiv valoarea acestor piese de schimb. La reparaţia acestui activ valoarea pieselor de schimb cheltuite, care figurează în garnitură, nu se include în consumuri sau cheltuieli.

Dacă întreprinderea prevede să utilizeze utilajul de rezervă mai mult de un an, acesta se trece la mijloacele fixe.

Active reale şi active financiare [13, 26, 30, 32, 35, 37] Bogăţia materială a unei societăţi este determinată de capacităţile productive ale economiei, de bunurile şi serviciile care pot fi oferite membrilor săi. Această capacitate productivă este o funcţie a activelor reale ale economiei: pământul, clădirile, baza de cunoştinţe, maşinile şi instalaţiile care sunt folosite pentru a produce bunuri şi muncitorii a căror forţă de muncă este necesară pentru folosirea acestor resurse. Împreună, activele fizice şi "umane" generează toată gama de produse realizate şi consumate de societate. În contrast cu activele reale sunt cele financiare, cum ar fi acţiunile şi obligaţiunile. Aceste active nu reprezintă în sine o bogăţie a societăţii.

În acest caz pentru utilajul de rezervă se calculează uzura în cursul perioadei care nu depăşeşte durata de funcţionare utilă a activului aferent. Activul achiziţionat de întreprindere poate să cuprindă cîteva elemente componente cu diverse durate de funcţionare utilă. În acest caz, fiecare element component se contabilizează separat, iar uzura este necesar să fie calculată de asemenea separat.

timp optim pentru opțiuni binare

De exemplu, avionul şi motoarele acestuia au diferite durate de funcţionare utilă, de aceea acestea trebuie să fie contabilizate ca active amortizabile distincte. Întreprinderea poate să achiziţioneze activul pentru securitatea şi protecţia mediului înconjurător din utilizarea căruia nu va obţine nemijlocit un avantaj economic. Însă o atare achiziţionare este necesară pentru obţinerea unui avantaj din activele aferente, de aceea aceasta se constată drept activ.

Archive:Statistica balanței de plăți - Statistics Explained

Un atare activ se constată numai în acel grad în care valoarea de bilanţ a acestuia şi a activelor legate de el nu depăşeşte valoarea lor totală de recuperare luate în ansamblu. De exemplu, întreprinderea din industria chimică este nevoită să perfecţioneze noile metode forme de transportare şi păstrare a produselor chimice în conformitate cu cerinţele contemporane privind protecţia mediului înconjurător, fabricarea şi păstrarea produselor chimice toxice.

cum să cumperi bitcoin online

Aceste perfecţionări noi se constată drept active cu condiţia că ele se recuperează, deoarece fără ele întreprinderea nu este în stare să producă şi să vîndă produsele sale chimice.

Evaluarea iniţială a activelor materiale pe termen lung Obiectul constatat drept activ este evaluat la valoarea de intrare a acestuia. Valoarea de intrare a obiectului activelor materiale pe termen lung constă din valoarea de cumpărare, inclusiv taxele vamale şi taxele pentru import, impozitele pentru obiectele cumpărate, prevăzute de legislaţie, cheltuielile de aducere a activului achiziţionat în starea de lucru pentru utilizarea previzibilă a lui.

Rabaturile comerciale şi scontul înlesnirile la cumpărare se scad la determinarea valorii de cumpărare a activului. Cheltuielile de aducere a activului în stare de lucru, precum şi cele aferente achiziţionării acestuia cuprind: a cheltuielile pentru pregătirea şantierului de construcţie; b cheltuielile de transport şi achiziţionare; c cheltuielile de montaj, instalare; d cheltuielile de salarizare a specialiştilor, de exemplu, a arhitecţilor şi inginerilor.